Ponuka služieb

Ponuka služieb

Spoločnosť HT sprav, s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti správy bytových domov, resp. zabezpečenie činností spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nasledovných oblastiach:


Ekonomická oblasťekonomika2_760

 • Vedenie komplexnej administratívnej a ekonomickej agendy vrátane evidencie vlastníkov, resp. užívateľov bytov a nebytových priestorov
 • Zriadenie a vedenie samostatných účtov domu v banke
 • Evidencia platieb za služby spojené s užívaním bytov, resp. nebytových priestorov a úhrad do fondu prevádzky, údržby a opráv domu. Spracovanie podkladov pre vymáhanie prípadných nedoplatkov.
 • Zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, resp. nebytových priestorov
 • Poskytnutie súčinnosti pri dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov (dodávka tepla na kúrenie a teplej úžitkovej vody, dodávka studenej vody, odvádzanie odpadových a zrážkových vôd, dodávka elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu, prevádzka a údržba STA a pod.)
 • Zabezpečenie poistenia domu
 • Vypracovanie predpisov zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 • Organizovanie domových schôdzí, resp. zhromaždení vlastníkov bytov, resp. nebytových priestorov
 • Spracovanie výročnej správy o činnosti bytového domu, resp. SVB za predchádzajúci rok
 • Spracovanie zápisníc z domových schôdzí, resp. zo zhromaždení, organizovanie písomných hlasovaní
 • Príprava ročného vyúčtovania a vyrovnanie vzniknutých preplatkov, resp. nedoplatkov
 • Sledovanie tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Odborné poradenstvo pri zmene správcu či zmene formy správy a prevzatie všetkých dokladov súvisiacich s bytovým domom od predchádzajúceho správcu, resp. predchádzajúceho predsedu SVB
 • Vedenie účtovníctva domu (kontrola a spracovanie prijatých a vystavených faktúr, kontrola a zaúčtovanie dokladov, kontrola úhrad, bankových výpisov, pokladničných dokladov, spracovanie podkladov pre finančné inštitúcie ako napr. zdravotné, sociálne poisťovne, daňový úrad, banky, ŠFRB, poisťovne, sporiteľne a pod., vedenie mzdovej agendy)
 • Vypracovanie ročnej závierky

Technická oblasťtepelnezdroje760

 • Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv a udržiavanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva domu
 • Zabezpečenie dodávky médií
 • Vypracovanie ročného plánu prevádzky, údržby a opráv domu
 • Vypracovanie harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení (plynové rozvody, elektroinštalácia, bleskozvody, zdvíhacie zariadenia, tlakové nádoby a pod.) a zabezpečenie revízie a následného odstránenia vzniknutých závad
 • Zabezpečenie pravidelnej kontroly stavu BOZP a PO
 • Zabezpečenie pravidelnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie domu
 • Zabezpečenie pravidelnej kontroly a čistenia komínov
 • Komunikácia s dodávateľmi
 • Zabezpečenie evidencie, servisu a odpočtov meradiel na studenú a teplú vodu a prístrojov na rozúčtovanie tepla na kúrenie
 • Zabezpečenie hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK a TV vrátane armatúr
 • Odborná asistencia pri zabezpečovaní rekonštrukcie, modernizácie a obnovy bytového domu
 • Energetické poradenstvo

Právna oblasťpravo760

 • Tvorba mandátnych zmlúv, resp. zmlúv o výkone správy a ich aktualizácia pri zmene legislatívnych či iných predpisov
 • Zmluvné zabezpečenie dodávky médií a poskytnutie súčinnosti pri dodávke plnení (dodávka pitnej vody, úžitkovej vody, dodávka tepla na kúrenie a pod.)
 • Uzatváranie zmlúv o prenájme spoločných priestorov, spoločných častí domu a zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku
 • Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi prác (napr. Zmluva o dielo)
 • Uzatváranie dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a pod.
 • Vymáhanie škody a nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a nedoplatkov súvisiacich s plnením spojeným s užívaním bytov, resp. nebytových priestorov a iných nedoplatkov, resp. zmluvných pokút (upomienky, výzvy, pokusy o zmier)
 • Uskutočňovanie rokovaní s cieľom predchádzania súdnym sporom
 • Podanie návrhov na dobrovoľnú dražbu a príprava podkladov pre dražobné spoločnosti resp. pre exekučné konanie
 • Príprava podkladov pre zastupovanie pred súdmi, resp. orgánmi štátnej správy
 • Uplatňovanie nárokov z neplnenia alebo vadného plnenia za služby

Comments are closed.